06/10/18 Happy Birthday, Amelia!!

by 이선경 posted Jun 13, 2018
?

단축키

Prev이전 문서

Next다음 문서

ESC닫기

크게 작게 위로 아래로 댓글로 가기 인쇄

오늘은, Amilia 생일이에요~

무지개가 달린 예쁜 우유랑 맛있는 컵케익 그리고 멋있는 구디백까지

정말 정말 최고였어요^_______^

아밀리아 생일 덕분에 우리 모두가 너무 행복했어요^^

 

♪축하해요~ 축하해요~ 축하해요♬

Happy Birthday, to you♡♡♡

 

1.jpg

 

2.jpg

 

3.jpg

 

5.jpg

 

6.jpg

 

7.jpg

 

8.jpg

 

9.jpg

 

10.jpg

 

11.jpg

 

12.jpg

 

13.jpg

 

14.jpg

 

15.jpg

 

16.jpg

 

17.jpg

 

18.jpg

 

19.jpg

 

20.jpg